Jurija Gagarina bb, Beograd
+381 (0)63 866 58 81

Standardne odredbe i uslovi najma

Rubik  Automobili D.O.O.(u daljem tekstu RUBIK) ovim putem iznajmljuje vozilo dole potpisanom korisniku kao što je opisano u ovom dokumentu prema dole navedenim pravilima kao i onim navedenim na prvoj strani koje  korisnik u potpunosti prihvata.

 

 1. Izdavanje i vraćanje vozila
  Korisnik je primio vozilo koje je prekontrolisao i prihvatio ga u stanju kakvom jeste i smatra ga odgovarajućim za iznajmljivanje.Korisnik mora da vrati vozilo zajedno sa svim dokumentima i pratećom opremom koja pripada RUBIK-u  u istom stanju u kojem je vozilo i primio.
  Vozilo se vraća na lokaciju onog dana koji je označen na prvoj strani ugovora.
  U slučaju da je period iznajmljivanja istekao korisnik je dužan da RUBIK-u  plati i ostale troškove u slučaju štete ili gubitka opreme.
  RUBIK omogućava dodatnih 59 minuta za povraćaj vozila nakon što je isteklo 24 sata. Nakon isteka tih 59 minuta dodatni dan će biti zaračunat svakih 24 sata dok je vozilo u posedu korisnika.RUBIK zadržava pravo da oduzme vozilo u bilo koje vreme i to bez saglasnosti korisnika ukoliko RUBIK smatra da je moguća šteta ili nestanak vozila, kao i mogućnost da korisnik ne izmiri svoja dugovanja prema RUBIK-u.RUBIK takođe ima pravo da oduzme vozilo ako je isto korišćeno protivno gore navedenim pravilima ili krši pravla ugovora u prethodnom periodu najma.

 

 1. Šteta, gubitak, krađa itd.
  U slučaju krađe, gubitka ili štete na vozilu ili nestanka nekog dela opreme vozila ili dokumenata korisnik je u obavezi da štetu nadoknadi RUBIK-u.
  Detaljnije:
  Korisnik je odgovoran za svu stetu koju je prouzrokovao na vozilu ili drugim licima ako je prekršio odredbe ugovora ili ako je vozio protivno zakonu o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije.
  Korisnik je delimično ili u potpunosti odgovoran za delimičnu ili potpunu krađu vozila ukoliko ga RUBIK ne oslobodi takve odgovornosi.Ovo važi samo u slučaju da je korisnik prihvatio odredbe ugovora ocionog osuguranja i platio odgovarajuću dnevnu nadoknadu, što  je potvrdio obeležavanjem kućice PRIHVATAM na prvoj strani ugovora a imajući u vidu da je korisnik preuzeo sve odgovarajuće mere za zaštitu od krađe, ili gubitka vozila, a u skladu sa odredbama ugovora o najmu.
  Ukoliko se korisnik nije odlučio za neko od opcionih osiguranja dužan je da o svom trošku nadoknadi celokupnu štetu nastalu na vozilu uključujući i krađu ili gubitak samog vozila, kao i svu štetu na pratećoj opremi.
  Ukoliko je korisnik obeležio kućicu PRIHVATAM „super osiguranje od krađe i štete“ (super cover)i platio odgovarajuću nadoknadu korisnik je potpuno pokriven od odgovornosti za nastalu štetu ili krađu vozila.Ovo ne važi ukoliko korisnik nije koristio vozilou skladu sa odredbama ugovora o najmu ili je kršio pravila pod tačkom 4.Čak iako je korisnik odabrao sva gore navedena osiguranja on je još uvek  obavezi da plati minimalnu nadoknadu za popravku štete kao što je naznačeno u zvaničnom cenovniku RUBIK-a ili navedeno na prvoj strani ugovora.Posebno je naglašeno sledeće-Ni jedno od opcionih osiguranja ne važe u slučaju vatre ili sudara koji je izazvan od strane korisnika, i ne važe za štetu nastalu:
  – na donjem postroju vozila;
  – na gumama i točkovima vozila;
  – tokom transporta vozila putem voza, broda ili bilo kog drugog vida transporta  bez pisane saglasnosti RUBIK-a.
  Sva gore navedena pokrića važe samo za nevedene vozače u ugovoru o najmu.

 

 1. Troškovi
  Korisnik će RUBIK-u  platiti sledeće troškove po završetku ugovora o najmu ukoliko nije drugačije ugovoreno:
  – dnevnu ugovorenu cenu za ceo ugovoreni period; -cenu po kilometru za ceo ugovoreni period po ugovorenoj ceni po kilometru po zvaničnom cenovniku RUBIK-a. Kilometraža se utvrđuje na bazi početne kilometraže na odometru i završne kilometraže na odometru(ukoliko je iz nekog razloga odometar neispravan naplaćuje se razdaljina između mesta gde je korisnik boravio sa vozilom); -korisnik se slaže da ukoliko, po završetku ugovora o najmu vrati vozilo bez goriva ili sa manje goriva nego sto je u vozilu bilo prilikom izdavanja, prihvata da mu se naplate dodatni troškovi dopune goriva po ceni definisanoj po zvaničnom cenovniku RUBIKA-a. Ovo uključuje cenu samog goriva uz cenu usluge dopune;-u slučaju nastanka štete korisnik je dužan da plati RUBIK-u iznos od 10 EUR +PDV za pokrivanje administrativnih troškova;-korisnik je u obavezi da plati sve takse i poreze za iznajmljivanje vozila uključujući i troškove advokata kao isve troškove kamata nastalih vezano za period naplata najma vozila od strane RUBIK-a; -sve troškove kazni, suda i sudskih taksi i ostale troškove koji opterećuju ili će opterećivati RUBIK zbog nedozvoljenog korišćenja vozila;
  – korisnik će platiti sve troškove nepropisnog parkiranja i ugrožavanja saobraćaja, svi ugovoreni vozači će biti odgovorni za nedozvoljene tadnje sa vozilom;
  – sve troškkove popravki na donjem postroju vozila,guma,točkova, svu ostalu štetu kao i kompenzaciju za nestanak vozila ukoliko korisnik nije prihvatio neku vrstu ponuđenog osiguranja;
  – korisnik će platiti i dodatne troškove prevoza vozila ukoliko je vozilo ostavljeno na lokaciji koja nije dogovorena ugovorom.
  Korisnik se slaže i prihvata da su svi troškovi podležni promenama.

 

 1. Uslovi korišćenja
  Od korisnika se očekuje da vodi računa o vozilu, da ga odžava i proverava mehaničku ispravnost(nivo ulja,nivo vode, pritisak u pneumaticima isl.)Bilo kakvo popravljanje vozila od strane korisnika je zabranjeno bez prethodne saglasnosti RUBIK-a.Vozilo ne sme da se koristi:
  – za iznajmljivanje drugim pravnim i fizičkim licima
  – za vuču i prevoz drugih vozila
  – da učestvuje u relijima i trkama
  – za sve nelegalne radnje
  – svi ugovoreni vozači ne smeju da upravljaju vozilom pod dejstvom opojnih droga, alkohola, barbiturata ili hemijskih supstanci koje ga sprečavaju da normalno upravlja vozilom i pravovremeno reaguje.
  – u suprotnosti sa saobraćajnim i carinskim propisima
  – za prevoz droga,zapaljivih materijala, materijala izrazito neprijatnog mirisa ili materijala koji mogu da ostave fleke po unutrašnjosti vozila
  – za transport robe i lica koji spadaju uilegalni transport
  Zabranjeno je upravljanje vozilom trećim licima koja nisu navedena u ugovoru.

 

 1. Produženje ugovora o najmu
  Ukoliko  korisnik želi da produži ugovor o najmu dužan je da obavesti RUBIK najmanje 24 sata unapred radi dobijanja pismenog odobrenja. U slučaju da korisnik ne postupi tako biće krivično gonjen za nedozvoljeno korišćenje/posedovanje vozila. U slučaju produženja ugovora o najmu korisnik će biti obavezan uslovima iz osnovnog ugovora kao i ugovora o produzetku najma.

 

 1. Obeštećenje
  RUBIK je odgovoran samo za gubitak ili štetu koju su pretrpeli korisnik ili treća strana vezano za najam ili korišćenje iznajmljenog vozila ukoliko su takav gubitak ili šteta nastali namerno ili zbog velikog nemara sa njegove strane. RUBIK ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost i korisnik nema pravo na takve zahteve.

 

 1. Saobraćajne nezgode
  U slučaju nezgode ili bilo kakve nesreće (vatra, krađa itd..) korisnik ili bilo koji drugi ugovoreni vozač su duzni da urade sledeće:
  – obavesti policiju i obezbedi zvanični policijski zapisnik o nezgodi; -da ne prihvati odgovornost ili tvrdnjetrečeg lica, direktne ili indirektne;-da zabeleži imena i adrese svedoka kao i ime i adresu vozača kao i informacije o drugom vozilu koje je učestvovalo u nezgodi; -da obavestI RUBIK telefonom ili na bilo koji drugi način; -pribavi sve relevantne dokaze od trećeg lica; -da fotografiše mesto nezgodekao i vozila koja su učestvovala ukoliko je to moguće; -korisnik je dužan da popuni formular o nesreći/krađi vozila i pošalje sva relevantna dokumenta RUBIK-u u roku od 24 sata.U slučaju gubitka ili krađe vozila korisnik je dužan da obavesti najbližu policijsku stanicu u roku od 24 sata.

 

 1. Osiguranje
  Kompanija obezbeđuje korisniku i svakom ugovorenom vozaču osiguranje od trećih lica u slučaju šteta na imovini, povreda od strane trećih lica ukoliko se vozač pridržava ugovora.RUBIK obezbeđuje osiguranje od trećih lica samo licima koja koriste vozilo uz dozvolu RUBIK-a u skladu sa polisom obaveznog osiguranja od trećih lica koja se može dobiti na uvid. Vozač, dodatni vozači kao i ostali putnicinisu obuhvaćeni osiguranjem putnika.Prtljag nije pokriven osiguranjem i korisnik je dužan da snosi svu odgovornost za gubitak,štetu ili bilo šta drugo kada je u pitanju prtljag za vreme najma ili pošto se automobil vrati RUBIKU.

 

 1. Ostalo
  Vozilo je uvek u vlasništvu RUBIK-a i ovo je ugovor isključivo o najmu vozila.Korisnik nije agent RUBIK-a ni u kakvom smislu.Svi vozači navedeni u ugovoru imaju solidarnu odgovornost.U slučaju da je ugovor o najmu potpisalo ovlašćeno lice u ime budućeg korisnika, to lice podleže jednakoj odgovornosti kao i budući korisnik koji ga je ovlastio.Ovaj ugovor poništava svaki drugi ugovor između  RUBIK-a i korisnika.
  RUBIK se isključivo drži odredbi propisanog ugovora i svaka promena ugovora mora da se pismeno evidentira. Korisnik pristaje i slaže se sa svim gore navedenim odredbama ugovora i na sve dodatne odredbe koje proizilaze iz produženja ugovora o najmu ili zamene vozila.U slučaju da se podaci iz ugovora razlikuju na kopiji ugovora original ugovora je uvek važeći.
  Ugovorene strane su saglasne da da su odredbe ovog ugovora osnova za svrhu sklapanja ugovora o najmu.

 

 1. Lični podaci
  Korisnik potvrđuje da će podaci uneti u ovaj ugovor biti automatski obrađeni.Korisnik je saglasan da se ovi podaci mogu preneti trećim licima radi utvrđivanja identiteta i obezbeđivanja kredibiliteta.

 

 1. Sudska nadležnost
  Ovaj ugovor će biti u skladu sa zakonima Republike Srbije u kojoj posluje RUBIK i svi nesporazumi koji ogu proizaći iz ili u vezi sa ovim ugovorombiće u nadležnosti sudova u Beogradu-Srbija.

 

Rubik Rent-A-Car®